Regulamin Platforma Kursowa

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dostępu Użytkowników do Platforma Kursowej, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie Treści Cyfrowych w ramach Platformy Kursowej.
 2. Operator informuje, że w ramach Platformy Kursowej wyłącznie udostępnia Treści Cyfrowe oraz świadczy Usługi Elektroniczne, jak również administruje Platformą Kursową. Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy Kursowej, zawieszanie się Platformy Kursowej całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy Kursowej lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy Kursowej;
 2. blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy Kursowej w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 3. Cena — przez „Cenę” należy rozumieć kwotę, za jaką Użytkownik może otrzymać dostęp do Treści Cyfrowych;
 4. czas obsługi zdarzenia— przez „czas obsługi zdarzenia” należy rozumieć czas od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;
 5. czas reakcji— przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;
 6. czas naprawy— przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez Operatora do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia;
 7. czas obejścia— przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Platformy Kursowej bez usunięcia przyczyny zdarzenia;
 8. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy Kursowej;
 10. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
 11. Grupa Społecznościowa — przez „Grupę Społecznościową” należy rozumieć każdą grupę w mediach społecznościowych lub na komunikatorach społecznościowych, która jest administrowana przez Operatora i udostępniana Użytkownikom;
 12. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy Kursowej;
 13. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Platformy Kursowej;
 14. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy Kursowej. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 15. naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Kursowej;
 16. obsługa zdarzenia— przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
 17. Operator — przez „Operatora” należy rozumieć Szkoła Marketing Masters Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych;
 18. Opłaty— przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Operatorowi z tytułu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Platformy Kursowej, w szczególności Cenę;
 19. Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi na rzecz Użytkowników pozyskanych przez Operatora w ramach Platformy Kursowej;
 20. Platforma Kursowa— przez „Platformę Kursową” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „Marketing Masters” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem https://marketingmasters.pl/;
 21. prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Platformy Kursowej;
 22. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK)— przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 23. reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
 24. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 25. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 26. Treści Cyfrowe— przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Platformy Kursowej, w tym także w Grupach Społecznościowych, w szczególności takie, jak webinary, nagrania audio, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku, bazy wiedzy oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy Kursowej, w szczególności na potrzeby danego kursu;
 27. Usługi Elektroniczne—przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora w związku z Platformą Kursową, w szczególności takie usługi, jak:
  a) tworzenie i prowadzenie konta Użytkownika;
  b) wysyłka powiadomień dotyczących Platformy Kursowej;
  c) wysyłka newslettera;
  d) inne czynności przewidziane w ramach funkcjonalności Platformy Kursowej;
 28. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych przez Operatora na rzecz Użytkownika lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 29. Uprawnienia Specjalne— przez „Uprawnienia Specjalne” należy rozumieć korzyści oferowane Użytkownikom przez Operatora z tytułu dostępu do Platformy Kursowej;
 30. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy Kursowej i w tym celu zawiera Umowę z Operatorem;
 31. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy Kursowej, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 32. wsparcie techniczne— przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Platformy Kursowej, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;
 33. zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platforma Kursowa;
 34. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformie Kursowej oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy Kursowej.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY ]

§ 3.

Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Treści Cyfrowych zamieszczonych na Platformie Kursowej lub świadczenia ustalonych Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat z tytułu nabycia Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym.
 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług Elektronicznych są zamieszczone bezpośrednio na Platformie Kursowej lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością Opłat, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z wysokością Opłaty.
 3. Przeglądanie strony głównej Platformy Kursowej jest zawsze nieodpłatne, natomiast uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowych co do zasady odpłatne — z wyjątkiem Treści Cyfrowych w postaci kursów, które zostały oznaczone jako nieodpłatne.

§ 4.

Czynności przed zawarciem Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad dostarczania Treści Cyfrowych, świadczenia Usług Elektronicznych, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został jej udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy Kursowej konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych (nieodpłatnych) w ramach Platformy Kursowej.

§ 5.

Zakup Treści Cyfrowych

 1. Aby nabyć odpłatne Treści Cyfrowe, Użytkownik jest zobowiązany przejść na stronę produktu, który go interesuje, wybrać odpowiednie Treści Cyfrowe, a następnie dodać je do koszyka. Po kliknięciu w ikonę koszyka Użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie powinien dokonać zapłaty za wybrane Treści Cyfrowe — w kwocie odpowiadającej wybranemu produktowi. Zakup Treści Cyfrowych wymaga zaakceptowania regulaminu Platformy Kursowej, poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa.
 2. Zawarcie Umowy dotyczącej Treści Cyfrowych następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy Kursowej po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Operatora. Dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na konto Użytkownika oraz aktywowaniu subskrypcji.

[ROZDZIAŁ III: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLATFORMY KURSOWEJ]

§ 6.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy Kursowej

 1. Platforma Kursowa została stworzony przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom Treści Cyfrowych, które przyczynią się rozwoju ich umiejętności marketingowych, w szczególności na potrzeby branży e-commerce.
 2. Platforma Kursowa umożliwia Użytkownikom między innymi:
  a) zawarcie Umowy;
  b) zapoznanie się z ofertą dotyczącą Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych;
  c) posiadanie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy Kursowej;
  d) zapisanie się do newslettera;
  e) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;
  f) udział w Grupach Społecznościowych zarządzanych przez Operatora.
 3. Platforma Kursowa w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Operator dostarcza Platformę Kursową w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma Kursowa będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy Kursowej będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkownika. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Treści Cyfrowe i świadczyć Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.
 5. Z uwagi na to, że Platforma Kursowa stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy Kursowej oraz dostarczanie Treści Cyfrowych i świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 6. W ramach rozwoju Platformy Kursowej, zgodnie z ust. 5, Operator może w szczególności:
  a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy Kursowej;
  b) wprowadzić Platformę Kursową na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne.

§ 7.

Wymagania techniczne dotyczące Platformy Kursowej

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy Kursowej, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Platformy Kursowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:
  a) posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;
  b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Do korzystania z Platformy Kursowej za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:
  a) posiadanie urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym windows / ios.
  b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 4. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy Kursowej (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Kursowej, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Platformie Kursowej.

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY KURSOWEJ]

§ 8.

Podstawowe zasady korzystania z Platformy Kursowej

 1. Każda Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym, w szczególności na potrzeby zapoznania się z Treściami Cyfrowymi przez osoby trzecie, jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może w szczególności przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy Kursowej oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług Elektronicznych, w tym blokadą konta Użytkownika.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy Kursowej będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.
 4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Platformy Kursowej, a także Usług Elektronicznych:
  a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
  b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
  c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
 5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.
 6. Zakazane jest podejmowanie działań mających na celu obejście zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, przede wszystkim w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych bez konieczności wnoszenia Opłat.

§ 9.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Operator świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każda Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

§ 10.

Konto Użytkownika

 1. Aby korzystać z Platformy Kursowej, Użytkownik musi posiadać aktywne konto Użytkownika w ramach Platformy Kursowej. Konto Użytkownika pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych w Platforma Kursowa.
 2. W celu utworzenia konta Użytkownika Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz go zatwierdzić. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na podany przez siebie adres e-mail. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika na Platformie Kursowej.
 3. Korzystanie z Platformy Kursowej nie jest możliwe za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google).
 4. Na potrzeby udziału w Grupach Społecznościowych dedykowanych Użytkownikom Użytkownik, w razie potrzeby, jest zobowiązany założyć i posiadać konto w odpowiednim serwisie społecznościowym lub na komunikatorze społecznościowym. Korzystanie z konta w serwisie społecznościowym lub komunikatorze społecznościowym następuje na zasadach przewidzianych w regulaminach zewnętrznych dostawców.
 5. Platforma Kursowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy Kursowej przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
 6. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 18 lat.
 7. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
  a) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
  b) stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;
  c) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.
 8. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Platformy Kursowej.

§ 11.

Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy Kursowej niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
  a) dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
  b) trwale usunąć konto Użytkownika;
  w zależności od okoliczności danej sprawy.

 2. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:
  a) istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;
  b) Użytkownik podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
  c) Użytkownik naruszył postanowienia § 8;
  d) Użytkownik narusza zasady korzystania z Platformy Kursowej, o których mowa w § 16;
  e) Użytkownik korzysta z Treści Cyfrowych niezgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszając prawa własności intelektualnej przysługujące Operatorowi lub osobom trzecim;
  f) Użytkownik próbuje uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych lub odpłatnych Usług Elektronicznych podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
  g) Użytkownik uczestniczy w Grupach Społecznościowych z naruszeniem zasad przewidzianych w Regulaminie lub regulaminie Grupy Społecznościowej;
  h) Użytkownik pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek Opłat o więcej niż 14 (słownie: czternaście) dni.

 3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika także w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni albo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

 4. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).

 6. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
  a) korzystać z Treści Cyfrowych dostępnych na Platformie Kursowej;
  b) korzystać z Usług Elektronicznych wymagających aktywnego konta Użytkownika;
  c) założyć nowego konta Użytkownika;
  d) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
  e) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.

 7. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.

 8. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.

 9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

 10. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta Użytkownika, przesyłając Operatorowi odpowiednie żądanie z tym związane. Usunięcia konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia danych powiązanych z kontem Użytkownika ani historii korzystania z Platformy Kursowej z użyciem konta Użytkownika.

[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY KURSOWEJ ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

§ 12.

Prace serwisowe i konserwacyjne

 1. Operator zapewnia dostęp do Platformy Kursowej przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy Kursowej może ulec ograniczeniu w przypadku:
  a) awarii lub błędów;
  b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
  c) wystąpienia siły wyższej;
  d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy Kursowej;
  e) innych okoliczności, niezależnych od Operatora.
 2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

§ 13.

Wsparcie techniczne

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy Kursowej — w rozsądnych granicach.
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub na jej urządzeniach.
 3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.
 4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.
 5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@marketingmasters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy Kursowej (wypełnienie formularza poprzez kliknięcie “napisz do nas” na dole strony po zalogowaniu do platformy).
 6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 14.

SLA

    1. Operator gwarantuje dostępność Platformy Kursowej przez co najmniej 99% czasu w każdym roku kalendarzowym i 99% w każdym miesiąc kalendarzowym. 
    2. W przypadku, gdy Operator nie spełni wymogów, o których mowa w ust. 1, Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci kodu rabatowego w wysokości 80% na inny wybrany kurs.

§ 15.

Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
  a) awarii;
  b) błędów;
  mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@marketingmasters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy Kursowej (wypełnienie formularza poprzez kliknięcie “napisz do nas” na dole strony po zalogowaniu do platformy).

 2. Operator domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Platformy Kursowej, tj. Użytkownika.

 3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

 4. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
  b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
  d) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika.

 5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.

 6. Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:

Kategoria Czas reakcji Czas obejścia Czas naprawy
Awaria 48 godzin 72 godzin 168 godzin
Błąd 24 godziny 48 godzin 84 godziny
 1. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 3. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny hello@marketingmasters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy Kursowej (wypełnienie formularza poprzez kliknięcie “napisz do nas” na dole strony po zalogowaniu do platformy).
 4. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformie Kursowej wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy Kursowej i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

[ROZDZIAŁ VII: FUNKCJONOWANIE PLATFORMY KURSOWEJ ]

§ 16.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy Kursowej

 1. Operator jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Treści Cyfrowe w ramach Platformy Kursowej z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem platform internetowych.
 2. Każda Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Platformy Kursowej zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Operatora, ekspertów, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 3. Użytkownik korzystający z Platformy Kursowej jest zobowiązany:
  a) wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny oraz wyważony;
  b) odnosić z szacunkiem do innych osób, w szczególności ekspertów, innych osób zatrudnianych przez Operatora, innych Użytkowników;
  c) zapoznawać się z informacjami i ogłoszeniami publikowanymi przez Operatora na temat zasad funkcjonowania Platformy Kursowej;

§ 17.

Treści Cyfrowe

 1. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych na potrzeby Platformy Kursowej decyduje Operator w porozumieniu z osobami przez siebie zatrudnionymi, w tym ekspertami. Treści Cyfrowe mogą być grupowane w tzw. ścieżki, które łączą Treści Cyfrowe dotyczące podobnej problematyki.
 2. Przed rozpoczęciem sprzedaży nowego kursu Operator przekaże Użytkownikom informacje o Treściach Cyfrowych, które będą publikowane w ramach tego produktu. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe nie będą dostępne od razu przy uruchomieniu sprzedaży, lecz będą pojawiać się sukcesywnie w trakcie trwania kursu, Operator przekaże Użytkownikom informacje na temat zasad dodawania Treści Cyfrowych.
 3. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego na przykład przy udziale eksperta. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu, w terminie określonym przez Operatora. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie posiadać możliwość zapoznania się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu.
 4. Po uzyskaniu dostępu do Platformy Kursowej Użytkownik uzyskuje dostęp wyłącznie do Treści Cyfrowych, które są przewidziane w ramach aktualnej wersji kursu. W żadnym wypadku Operator nie ma obowiązku udostępnia wszelkich archiwalnych Treści Cyfrowych związanych z kursem, w tym na żądanie Użytkownika.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6-7, Treści Cyfrowe w każdym przypadku są zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:
  a) aktualność poruszanych treści;
  b) czas, na jaki ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił Operatorowi licencji;
  c) popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowników;
  d) opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).
 6. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia każdej Treści Cyfrowej, zarówno bieżącej, jak i archiwalnej, zamieszczonej na czas oznaczony lub czas nieoznaczony, gdy:
  a) dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Operator ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
  b) wystąpią inne okoliczności, których Operator, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy rozpoczęciu sprzedaży danego kursu (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta, rezygnacji eksperta ze współpracy itp.).
 7. W przypadku, gdy Operator będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową w trakcie sprzedaży kursu zgodnie z ust. 6, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz przypomni Użytkownikom o możliwości zapoznania się z Treścią Cyfrową. Operator jest zwolniony z obowiązku powiadomienia z wyprzedzeniem o planowanym usunięciu Treści Cyfrowej, gdy dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, a także w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych zachowanie terminu 7 (słownie: siedmiu) dni jest niemożliwe (np. na skutek cofnięcia licencji przez eksperta ze skutkiem natychmiastowym).
 8. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkowników oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Użytkownika.
 9. Treści Cyfrowe uważa się za dostarczone Użytkownikowi z chwilą pierwszego zalogowania na Platformie Kursowej z użyciem kodu dostępowego.
 10. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkownik może się z nimi zapoznać w ramach przeglądarki lub używanego urządzenia mobilnego, jak również ma prawo je pobrać na swój nośnik. Operator nie wprowadza limitu pobrań Treści Cyfrowych.

§ 18.

Grupy Społecznościowe

 1. W ramach Platformy Kursowej Operator oferuje Użytkowniczkom możliwość dołączania do Grup Społecznościowych — zgodnie z informacjami przekazanymi przez Operatora. Operator we własnym zakresie decyduje o rodzaju mediów społecznościowych i komunikatorów społecznościowych, jakie będą wykorzystywane do tworzenia Grup Społecznościowych. Operator nie ma obowiązku tworzenia Grup Społecznościowych na żądanie Użytkowników, jednak może uwzględnić ich wnioski w tym zakresie.
 2. Zasady udziału Użytkownika w Grupie Społecznościowej określa regulamin medium społecznościowego lub komunikatora społecznościowa, w którym została utworzona Grupa Społecznościowa. Operator może również określić własny, odrębny regulamin dotyczący udziału Użytkowników w Grupie Społecznościowej (o ile istnieje taką możliwość). Jeżeli z odrębnego regulaminu Grupy Społecznościowej nie wynika inaczej, na potrzeby udziału w Grupie Społecznościowej Użytkownik jest zobowiązany:
  a) przestrzegać zasad dotyczących udziału w Grupie Społecznościowej;
  b) korzystać z Grupy Społecznościowej zgodnie z jej celem i przeznaczeniem;
  c) odnosić się z szacunkiem do innych Użytkowników;
  d) nie prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, promocyjnej lub w inny sposób komercyjnej bez uprzedniej zgody Operatora;
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z Grupy Społecznościowej niezgodnie z Regulaminem lub odrębnymi regulaminami, Operator ma prawo zawiesić lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do Grupy Społecznościowej, jak również ograniczyć dostępne funkcje, używając opcji dostępnych w danym medium społecznościowym lub komunikatorze społecznościowym. Przed zawieszeniem lub wyłączeniem dostępu, jak również ograniczeniem funkcji Operator powinien umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień oraz ewentualnie usunięcie naruszeń, które mogą spowodować zawieszenie lub wyłączenie dostępu do Grupy Społecznościowej.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili opuścić Grupę Społecznościową z własnej inicjatywy i bez negatywnych konsekwencji w zakresie dostępu do Platformy Kursowej i dostępnych tam Treści Cyfrowych.
 5. W przypadku, gdy Operator postanowi o likwidacji danej Grupy Społecznościowej, poinformuje o tym Użytkownika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 (słownie: siedem) dni. Po tym upływie ustalonego terminu Operator jest uprawniony do usunięcia Grupy Społecznościowej, w tym również skasowania wszelkich treści, jakie były zamieszczane w Grupie Społecznościowej.

§ 19.

Uprawnienia Specjalne i akcje specjalne

 1. Jeżeli przewidują to cele biznesowe Operatora, Operator może podjąć decyzję o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych, które mogą uprawniać Użytkownika do uzyskiwania określonych korzyści w ramach działalności Operatora. Decyzja o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych należy wyłącznie do Operatora.

 2. Uprawnienie Specjalne mogą przykładowo obejmować:
  a) zniżki i rabaty na zakup produktów Operatora lub Partnerów;
  b) pierwszeństwo w nabywaniu produktów Operatora lub Partnerów;
  c) możliwość nabywania produktów Operatora lub Partnerów przed ich oficjalną premierą.

  Powyższa lista Uprawnień Specjalnych nie ma charakteru zamkniętego, w związku z czym Operator może przyznawać także inne Uprawnienia Specjalne.

 3. Uprawnienia Specjalne w żadnym przypadku nie obejmują:
  a) użytkowników korzystających wyłącznie z bezpłatnych produktów;

 4. Uprawnienia Specjalne mogą być przyznawane na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również adresowane do wszystkich albo wybranych Użytkowników (np. korzystających po raz pierwszy z Platformy Kursowej).

 5. Po podjęciu decyzji o przyznawaniu Uprawnień Specjalnych Operator przekaże Użytkownikom informacje na temat zasad przyznawania Uprawnień Specjalnych, w tym o czasie ich przyznawania, kryteriach, jakie należy spełnić, rodzajach Uprawnień Specjalnych. Operator na potrzeby przyznawania Uprawnień Specjalnych może ustalić odrębny regulamin Uprawnień Specjalnych: w takiej sytuacji warunkiem korzystania z Uprawnień Specjalnych jest akceptacja tego odrębnego regulaminu.

 6. Korzystanie z Uprawnień Specjalnych jest dobrowolne.

 7. Operator w ramach Platformy Kursowej może organizować akcje specjalne, które będą obejmować także inne działania promocyjne i marketingowe dedykowane Użytkownikom. Akcje specjalne mogą być organizowane samodzielnie przez Operatora lub we współpracy z Partnerami. Zasady przeprowadzania akcji specjalnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji specjalnej.

[ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]

§ 20.

Opłaty za korzystanie z Platformy Kursowej

 1. W przypadku korzystania z odpłatnych Usług Elektronicznych oraz zakupu Treści Cyfrowych Użytkownik jest zobowiązany uiścić Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Operatora. W szczególności dotyczy to odpłatnych Treści Cyfrowych: aby uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Cenę wskazaną przy danym produkcie.
 2. Kwoty podawane w ramach Platformy Kursowej są kwotami brutto.
 3. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do świadczenia Usług Elektronicznych lub dostarczenia Treści Cyfrowych w ramach Platformy Kursowej, a Użytkownik nie korzysta z Usług Elektronicznych lub Treści Cyfrowych z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami, gdzie Opłaty są rozliczane na zasadach ogólnych.

§ 21.

Dokonywanie płatności

 1. Zawarcie umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika w platformie edu.marketingmasters.pl
 2. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Aktywuj subskrypcję”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony ponownie do platformy edukacyjnej. Z tą chwilą umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą.
 3. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub w postaci miesięcznej, odnawialnej za zgodą Użytkownika subskrypcji.
 4. W przypadku zakupu Kursu w postaci miesięcznej subskrypcji , Użytkownik w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta co miesiąc należności za kurs przez Usługodawcę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez anulacje subskrypcji w panelu użytkownika.
 5. W przypadku braku możliwości pobrania od Użytkownika opłaty za miesięczną subskrypcję, zostanie on o tym fakcie powiadomiony mailem na adres podany podczas rejestracji. Jeśli w ciągu 3 dni opłata nie zostanie dokonana przez Użytkownika poprzez przelew dokonany przez Użytkownika lub poprzez ponowne obciążenie karty lub konta Użytkownika, dostęp do platformy zostanie zablokowany do czasu dokonania opłaty przez Użytkownika.
 6. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub w formularzu zamówienia. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.

[ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 22.

Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:
  a) zapewniać dostęp do Platformy Kursowej i dostarczać Treści Cyfrowe, jak również świadczyć Usługi Elektroniczne na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
  b) informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Platformy Kursowej;
  c) udzielać Użytkowniczkom informacji dotyczących korzystania z Platformy Kursowej, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy Kursowej;
  d) zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim funkcjonalności;
  e) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy Kursowej przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;
  f) obsługiwać Użytkownika w dniach i godzinach roboczych;

 2. Operator ma prawo do:
  a) informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Platformą Kursową;
  b) pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Platformy Kursowej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
  c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane;

§ 23.

Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
  a) przestrzegać postanowień Regulaminu;
  b) regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
  c) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
  d) współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
  e) udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
  f) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy Kursowej;

 2. Użytkownik ma prawo do:
  a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
  b) korzystania z Platformy Kursowej zgodnie z Regulaminem;
  c) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji;

[ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 24.

Odpowiedzialność Operatora

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Treści Cyfrowych do celu założonego przez Użytkownika;
  b) skutki blokady konta Użytkownika;
  c) brak dostępu do Platformy Kursowej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  d) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę Kursową przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
  f) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
  g) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
  h) działania i zaniechania operatorów płatności;
  i) działania i zaniechania Partnerów;
  j) skutki opóźnienia we wnoszeniu Opłat przez Użytkownika;
  k) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
  l) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  m) skutki korzystania z Platformy Kursowej z naruszeniem przepisów prawa;
  n) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  o) skutki siły wyższej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.
 5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialności Operatora nie można ograniczyć lub wyłączyć, w szczególności szkody wyrządzonej umyślnie Użytkownikowi przez Operatora.
 6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą konsumentów lub PNPK.

§ 25.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
  a) korzystanie z Platformy Kursowej niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie go do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
  b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy Kursowej, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy Kursowej;
  d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;
  e) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  f) brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
  g) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Platformy Kursowej.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy Kursowej przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

[ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY]

§ 26.

Czas trwania Umowy

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 27.

Rozwiązanie Umowy

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
  a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  b) utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
  c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
  d) zamknięcia Platformy Kursowej.

 2. W sytuacjach, o których mowa w § 25 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, o ile usunięcie naruszeń jest możliwe.

 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot Opłat. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.

 4. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, która dotyczy Usług Elektronicznych, Użytkownik może rozwiązać Umowę z Operatorem w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług Elektronicznych (np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, rezygnację z newslettera itp.).

[ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 28.

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika
będącą konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  a) o świadczenie Usług Elektronicznych, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 29.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
  2. Reklamację można złożyć:
  a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny hello@marketingmasters.pl ;
  b) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Operatora.
  3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
  b) dane kontaktowe;
  c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem.
  4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

§ 30.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d) korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

§ 31.

Prawa własności intelektualnej

 1. Platforma Kursowa oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie Kursowej, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Operatora lub osoby zatrudnione przez Operatora mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
  2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Platformy Kursowej.
  3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania z Platformy Kursowej, na terytorium, gdzie Użytkownik ma miejsce zamieszkania.
  4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
  5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
  6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
  c) stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
  d) tworzenia oprogramowania podobnego do Platformy Kursowej, które mogłoby stanowić opracowania Platformy Kursowej;
  e) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  f) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  g) wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Operatora;
  h) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
  7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Platformy Kursowej. Licencja wygasa wraz z zakończeniem dostępu do Platformy Kursowej, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu dostępu do Platformy Kursowej Użytkownik może korzystać z tych Treści Cyfrowych wyłącznie na zasadach dozwolonego użytku.
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
  9. W odniesieniu do utworów, które mogą tworzone lub wykorzystywane przez Użytkownika w ramach Platformy Kursowej (np. w Grupach Społecznościowych) Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych utworów w działalności prowadzonej przez Operatora. W ramach udzielonej licencji Operator jest uprawniony do korzystania z utworów na wszelkich polach eksploatacji, jakie okażą się niezbędne do realizacji celów Operatora. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania ekspertów i podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.

§ 32.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowniczek jest Operator.

 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://edu.marketingmasters.pl/public/privacy-policy

 3. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

 5. W przypadku, gdy:
  a) Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
  b) Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

  i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa.

[ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 33.
Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną: hello@marketingmasters.pl ;
  2. pocztą zwykłą:Ordynacka 9 / 33 ; 04-369 Warszawa.
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 34.
Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  a) zmiana warunków dotyczących Platformy Kursowej;
  b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
  e) zmiany redakcyjne.

 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

 3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie Kursowej, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.

 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 1 (słownie: jednym) tygodniu od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o charakterze ciągłym, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.

 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.

 9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.

 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowniczek będących konsumentkami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.).

 12. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Adresat:

Szkoła Marketing Masters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem było:

 1. .............. – cena: ..............,

 2. .............. – cena: ................

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................

Adres konsumenta: .....................................................................................................................

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail konsumenta: ..........................................................................................................

Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił/a Pan/Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan/Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

.....................................................................................................................................................

   .............................                                                                    ..........................................

 data wypełnienia                                                                   podpis konsumenta 

                                                                 _ (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)_

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

_Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Szkoła Marketing Masters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, dostawcy narzędzi IT, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem support@marketingmasters.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.